Onze school voor jouw kind

Op basisschool De Pleiaden dagen we kinderen uit om zich in te zetten en leggen we de lat hoog, zodat ze presteren naar hun beste kunnen. Doordat we in de groepen met verschillende niveaus werken, krijgen kinderen het onderwijs dat ze nodig hebben.

Onze kijk op onderwijs

Het team van Kindcentrum De Pleiaden versterkt de kennis en vaardigheden van kinderen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers in een steeds veranderende maatschappij. Wij doen dit door een veilige leeromgeving te creëren, aandacht te hebben voor ieders sociaal-emotionele ontwikkeling en aan te sluiten bij de leerbehoefte van de kinderen.  

Zorg voor leerlingen

We vinden het belangrijk dat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Onze intern begeleider brengt daarom samen met de leerkracht iedere leerling in beeld. Op die manier kunnen we alle kinderen op hun eigen niveau uitdagen. Bovendien kan de intern begeleider als dat nodig is extra hulp voor kinderen of ouders inschakelen.

Vreedzame school

Basisschool De Pleiaden werkt met de methode ‘De Vreedzame School’. Deze gaat uit van de klas en de school als leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en leren wat het betekent een ‘democratische burger’ te zijn. Dat wil zeggen: openstaan voor anderen, verschillen tussen mensen kunnen overbruggen en actief willen bijdragen aan de samenleving. Hiermee bieden we kinderen perspectief en hoop. Ze ervaren dat het uitmaakt dat zij er zijn.  

Leerlingenraad

Bij werken met de methode ‘De Vreedzame School’ hoort dat we een leerlingenraad hebben. Elk jaar houden we hiervoor verkiezingen in de groepen 5, 6, 7 en 8. De leerlingenraad komt elke maand bij elkaar om te bespreken hoe het op school gaat en om plannen te maken voor wat nog leuker en beter kan. Alle leerlingen kunnen het hele jaar hun ideeën doorgeven aan de leerlingenraad.

Ons team

Het team van Kindcentrum De Pleiaden werkt met veel plezier in het onderwijs en de opvang. Onze medewerkers vinden een fijne sfeer en respect hebben voor elkaar belangrijk. Dat dragen we uit naar de kinderen, zodat ook zij met plezier naar De Pleiaden komen.

Met zestien basisscholen, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs, staan wij voor een breed en dekkend aanbod van openbaar basisonderwijs in de IJmond. Samen zijn wij IJmare en werken wij met energie en enthousiasme elke dag opnieuw aan het best mogelijke onderwijs.

Humanistische vorming

Al meer dan 10 jaar geven we op onze school HVO-lessen aan de groepen 1/2 en 5. HVO staat voor Humanistisch Vormingsonderwijs en levensbeschouwing. Kinderen leren tijdens deze lessen op een creatieve manier onderzoeken wat zijzelf belangrijk, goed, leuk of vervelend vinden en hoe ze daar mee omgaan. Ze vergelijken ook hoe andere kinderen dat doen en leren luisteren naar elkaar. Zo doen kinderen waardevolle inzichten op over hun eigen leefwereld. In de lessen gaat het bijvoorbeeld over zelfvertrouwen en zelfrespect.

Gezonde school

Kindcentrum De Pleiaden heeft het ‘Vignet Gezonde School’. Dit betekent dat we bij alles wat we doen werken aan de gezondheid van onze leerlingen. Zo zorgen we voor een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen. Dit draagt bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

De afgelopen jaren heeft de school de vignetten behaald op het gebied van “welbevinden” en “seksualiteit”. In schooljaar 2022 – 2023 werken we aan het thema “gezonde voeding”. Binnen Kindcentrum De Pleiaden is afgesproken dat alle leerlingen tijdens het 10-uurtje water drinken en groente of fruit eten (eventueel aangevuld met iets gezonds).

Wilt je meer weten over de Gezonde School? Ga dan naar de website van het Vignet Gezonde School.

Samenwerkingspartners

Binnen Kindcentrum De Pleiaden werken we met verschillende partners samen. Zij denken met ons mee, geven advies en bieden ondersteuning. Enkele samenwerkingspartners zijn:

 • De Bieb Op School
 • GGD Kennemerland
 • CJG
 • Socius
 • OOK Pedagogisch
 • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond

Op De Pleiaden geloven we dat dat de samenleving van ons allemaal is. Op onze school hebben we dan ook respect voor andere geloven, levensovertuigingen, culturen en seksuele verschillen. In ons openbaar onderwijs geven we leerlingen de belangrijke waarden en normen van de Nederlandse samenleving mee. Dat doen vanuit drie uitgangspunten:

Een fijne sfeer

 • Ieder kind heeft een stem: op onze school telt de mening van kinderen. Vanaf groep 5 zijn ze bij de rapportgesprekken en de leerlingenraad praat mee over het beleid van de school.
 • Een veilige omgeving: ons team zet zich elke dag met veel enthousiasme in voor een positieve, ontspannen sfeer. We hanteren duidelijke regels en hebben aandacht voor waarden en normen, dat biedt veiligheid in het omgaan met elkaar.
 • Aandacht voor welzijn: De Pleiaden vindt de sociaal-emotionele vorming van kinderen belangrijk. Daarom werken wij met de methode ‘De Vreedzame School’. De leerkracht volgt of leerlingen zich fijn voelen op school en we peilen dit ook rechtstreeks bij kinderen.
 • We doen het samen: goed contact tussen school, ouders en kind draagt veel bij aan hoe een kind zich op school voelt. Wij houden je via oudergesprekken, de website en Parro op de hoogte en staan altijd open voor een gesprek. Zo werken we samen aan de ontwikkeling van je kind.

Een sterke basis

 • Goed onderwijs: welke kant kinderen ook opgaan na de basisschool, ze hebben goed taal- en rekenonderwijs nodig. De Pleiaden heeft een eigen taal- en rekenspecialist en biedt leerlingen een rustige, prettige omgeving waarin ze geconcentreerd kunnen werken. Dat geeft kinderen een sterke basis om na 8 jaar basisonderwijs een goede start te maken op de middelbare school.
 • Vaardigheden van nu: de maatschappij verandert voortdurend. Om daarin mee te kunnen gaan, hebben kinderen 21ste-eeuwse vaardigheden nodig, zoals creatief, probleemoplossend en kritisch denken. Deze vaardigheden verweven we steeds verder in ons onderwijs. Zo werken leerlingen met Chromebooks, leren ze programmeren en hebben we een leerlingenraad.
 • Wij kennen ieder kind: onze leerkrachten volgen het leerniveau van kinderen, zodat zij kunnen bijsturen als een leerling achterblijft of beter presteert dan verwacht. Ons zorgteam kan kinderen ondersteunen en als het nodig is schakelen we een externe specialist in. Bij gesprekken over je kind ben je als ouder natuurlijk welkom. Het gaat tenslotte over jouw zoon of dochter en we willen samen de beste oplossing vinden.
 • Leren op je eigen niveau: we willen ieder kind uitdagen om alles uit zichzelf te halen. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen begeleiding van onze onderwijsassistenten. Voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen werken we onder andere met de ‘Pittige Plus Torens’.

Boeiend onderwijs

 • Thematisch werken: leren aan de hand van thema’s sluit aan bij de belevingswereld van kinderen. Zo onthouden ze beter wat ze leren en zijn ze meer gemotiveerd om mee te doen. Op De Pleiaden werken we in alle groepen thematisch. In de groepen 1 en 2 met een kleutermethode en vanaf groep 3 gekoppeld aan de zaakvakken.
 • Leren met robots: Robotwise is een methode waarbij kinderen van groep 1 tot en met 8 kennismaken met het werken met verschillende robots. Tijdens de lessen zijn ze steeds aan het ontdekken en onderzoeken, en daar komt ook veel samenwerken bij kijken. Robotwise stimuleert verschillende denkhoudingen, zoals risico’s durven nemen, streven naar nauwkeurigheid en willen doorzetten. Dit versterkt de eigenwaarde en het zelfvertrouwen bij kinderen.