Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

 

De MR van De Pleiaden hecht grote waarde aan de meningen van haar achterban en aan een breed draagvlak voor de uitoefening van haar taak. Essentieel hierbij is goed contact met de achterban. Onder goed contact verstaat de MR niet alleen informeren van, maar ook luisteren naar, oordelen over en meewegen van de meningen van de achterban. De MR handelt volgens de Wet Medezeggenschap en het MR schoolreglement, welke ter inzage zijn.

 
Vertegenwoordiging:

De MR wordt gekozen door de ouders en werknemers (hierna: leerkrachten) van de school en behartigt hierbij de collectieve belangen van de school, ouders en leerkrachten. De MR heeft een instemmingsrecht & adviesrecht voor algemene beleidszaken. Het initiatiefrecht behoort ook toe aan de MR en kan alleen worden gevoed door de MR leden, ouders van de leerlingen en de leerkrachten van de school.

 
Inzet:

De MR zet zich ervoor in dat het gezamenlijk belang wordt gediend maar legt de nadruk op het belang voor de leerlingen, wat uiteindelijk samenvalt met het belang voor de school en alle betrokkenen.

 

 

 
Bereikbaarheid:

De MR van de Pleiadenschool is via de gekozen leerkrachten en ouders te bereiken, waarbij geadviseerd wordt om initiatieven en andere zaken per mail aan te brengen: mzr@pleiaden.nl

 

 
Samenstelling MR
Vertegenwoordiging ouders:

Kim Zuijderwijk – Voorzitter

Mariska Goede 

Leonie Purkins

 

Vertegenwoordiging leerkrachten:

Edith van Putten

Ingrid Kops

Eva Bastiaanse

 

 

Notulen MR vergaderingen:

 

Regelement en Statuut Medezeggenschapsraad